Egg, Tomato & Avocado Wrap

Egg, Tomato & Avocado with Mayo.
$6.00